Z histórie

1890
Minister uhorskej vlády Gábor Baross v snahe industrializovať severozápad Slovenska presvedčil majiteľa brnenskej súkenky Karola Löwa, aby založil továreň na súkno aj v Žiline. Obecné zastupiteľstvo 8. mája 1980 schválilo odpredaj pozemku na sútoku Váhu a Kysuce na výstavbu textilnej továrne. 28. mája 1890 začala výstavba.

1891
V septembri 1891 bola slávnostne otvorená „Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky Karol Löw v Žiline“. Továreň bola najmodernejšou a najväčšou textilkou vtedajšieho Uhorska s 800 zamestnancami. Strojový park zahŕňal: 24 selfaktorov, 210 tkáčskych stavov a 40 stavov na tkanie plyšu. Ročná produkcia bola 600 000 metrov súkna na uniformy, žilinských lodénových látok, tkanín na ženské šaty a mužské obleky, plyš, prikrývky a koberce.

1897
Modernizácia závodu za účasti budapeštianskej Obchodnej banky a zmena na akciovú spoločnosť.

1904
Založený nový sesterský závod v Čadci.

1907
Nový riaditeľ James Vogel a orientácia na anglický trh. Vogelovci riadili fabriku do roku 1938. Zmena názvu na „Žilinská súkenná továreň, účastinná spoločnosť.“

1908
Založený sesterský závod v Rajci.

1911
Počet robotníkov presiahol 1000.

1918
Fabrika úspešne napredovala vďaka vojenským objednávkam. Vyplácali sa vysoké dividendy a prispievalo sa na kultúrne a dobročinné účely. Počet zamestnancov stúpol na 2385 s priemernou mzdou 51 korún za mesiac.

1920
Čistý zisk fabriky predstavoval viac ako 2 milióny korún.

1938
Zmena správnej rady. Podnik po rokoch poznamenaných hospodárskou krízou navyšuje výrobu.

1940
Najúspešnejší rok v doterajšej histórii. Modernizuje sa strojové zariadenie, budovy, zvyšuje sa zamestnanosť.

1945
5. mája Povereníctvo SNR schválilo novú dočasnú správu.

1946
Zmena podniku na „Slovena, slovenské vlnárske závody, národný podnik Žilina“.

1989
Slovena začala pôsobiť ako štátny podnik.

1995
Slovena prechádza transformáciou na akciovú spoločnosť.

2002-2003
Realizácia pri zadávaní systému riadenia kvality STN EN ISO 9001 : 2001

2003
Realizácia projektu v rámci programu PHARE: TAM -program zameraný na obchodnú činnosť a marketing.

2006
Spoločnosť ukončila textilnú výrobu z dôvodu krízového vývoja na svetovom trhu v odvetví vlnárskych tkanín. Obdobie súvisiace s masívnym poklesom odbytu vlnárskych tkaním a s nástupom ázijského textilného tovaru na trhy EU spôsobilo nútené reštrukturalizácie až úplné zastavenie textilnej výroby u mnohých textilných firiem.

2007
Stabilizácia spoločnosti a zmena obchodného zamerania na využitie a modernizáciu vlastných nehnuteľností na prenájom.

 

Súčasnosť:

Ukončením výroby vlnárskych tkanín došlo v r. 2006 k uvoľneniu výrobných, skladových a administratívnych priestorov. Zmenou obchodného zamerania spoločnosti sme sa rozhodli tieto uvoľnené priestory postupne modernizovať a využívať ich na prenájom. Areál o rozlohe cca takmer 80 000 m2 je vďaka  výhodnej polohe v rámci mesta vyhľadávaným nájomným priestorom. Výhodou je napojenie areálu na cestnú infraštruktúru na hlavnú trasu smer Bratislava, Košice a Čadca. Spoločnosť je zároveň aj distribútorom elektrickej energie pre malé podniky.

 

Firemné pravidlá:

Sme si vedomí, že ako spoločnosť poskytujúca služby sme v záujme svojich stálych i nových obchodných partnerov. Naše konanie a rozhodnutia sú preto ovplyvňované zásadami práce a konceptom riadenia služieb.

  • základným pravidlom je férový prístup ku každému zákazníkovi
  • pozíciu na trhu nám určuje pomer ceny a kvality služieb
  • zárukou pozitívnej bilancie spoločnosti sú správne rozhodovacie procesy a postupy
  • dodržiavame platné zákony, nariadenia a interné predpisy
  • pri každodennej práci preberáme na seba ekonomickú, spoločenskú a ekologickú zodpovednosť
  • dodržiavanie dohôd je súčasťou našej každodennej práce